Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GELRE IJSSELSTREEK BV

opgesteld op 3 april 2013

 

Artikel 1 Geldigheid van deze algemene voorwaarden


1-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, op alle offertes, adviezen en aanbiedingen, van welke aard dan ook, en alle prestaties, van welke aard dan ook, van Gelre IJsselstreek BV , gevestigd en kantoorhoudende te (7045 AG) Azewijn aan de Molenweg 9, KvK-nummer 09187461, aangegaan met, uitgebracht aan, verricht voor, of verricht ten behoeve van, de wederpartij die een natuurlijk persoon is, een rechtspersoon is in de ruimste zin des woords is of die – voor zover niet reeds een rechtspersoon – een overheid of een overheidsinstantie is (hierna te noemen: wederpartij). 

1-2 Deze algemene voorwaarden kunnen ook jegens de wederpartij worden ingeroepen door werknemers van Gelre IJsselstreek en door derden die door Gelre IJsselstreek BV zijn ingeschakeld.

1-3 Deze algemene voorwaarden – welke in ieder geval kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Gelre IJsselstreek BV” – kunnen op afspraak door de wederpartij worden ingezien op het vestigingsadres van Gelre IJsselstreek BV (7045 AG Azewijn aan de Molenweg 9), zullen op de website van Gelre IJsselstreek BV (www.gelreijsselstreek.com) worden gepubliceerd en aldaar te downloaden zijn, en worden op verzoek kosteloos aan de wederpartij toegezonden.

1-4 De opdracht of bestelling – hoe ook genaamd – van de wederpartij geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. De bevestiging of aanvaarding door de wederpartij van een aanbod, advies of offerte, uitgebracht door Gelre IJsselstreek BV. geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. De bevestiging of aanvaarding door de wederpartij van een product of dienst, geleverd of verricht door Gelre IJsselstreek BV, geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Het aangaan van een overeenkomst door de wederpartij met Gelre IJsselstreek BV. geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden, voor zover dit krachtens de vorige drie volzinnen niet reeds het geval is.

1-5 Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De wederpartij die zich op afwijking van de algemene voorwaarden beroept, moet deze afwijking met schriftelijke middelen bewijzen. Aan overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1-6 Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden in een bepaald geval in rechte geen stand kan houden, wordt deze voor dat geval van rechtswege geconverteerd in een zodanig beding dat daarmee, met opheffing van de bezwaren welke tot ongeldigheid leidden, de met het ongeldige beding beoogde doelstelling zoveel mogelijk wordt bereikt. Mocht enig beding geheel wegvallen, dan blijven alle overige bedingen, hoe nauw zij ook met het weggevallen beding samenhingen, onverkort in stand.

Artikel 2 Enige definities en algemene bepalingen

2-1 Onder “wederpartij” wordt in ieder geval verstaan de natuurlijke persoon, de rechtspersoon is in de ruimste zin des woords en de – voor zover niet reeds een rechtspersoon – overheid of overheidsinstantie, en die, van welke aard dan ook, aan Gelre IJsselstreek BV een opdracht verstrekt, een overeenkomst met Gelre IJsselstreek BV aangaat, een aanbod, een offerte, een product of een advies van Gelre IJsselstreek BV ontvangt of welke prestatie dan ook van Gelre IJsselstreek BV ontvangt.

2-2 Onder “opdracht” wordt in ieder geval verstaan, het verrichten van diensten en/of het leveren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van goederen in het kader van of met betrekking tot:

 1. technische advisering, managementbegeleiding, bestra diensten, productierechten, bouwvergunningen en milieuvergunningen;
 2. handel in agrarische goederen, diervoeders en vee, waaronder mengvoer, gewassen, planten, vruchten, granen, kunstmest, zaden, gewasbeschermingsmiddelen en biggen;
 3. alle door Gelre IJsselstreek BV geleverde of te leveren prestaties van welke aard ook.

2-3 Onder “schriftelijk” kan tevens verstaan worden “elektronisch”, althans bij methode die geschikt is voor het verzenden en opslaan van geschrifttekens. Niettemin staat het Gelre IJsselstreek BV steeds vrij om te verlangen dat de wederpartij enige mededeling bij ondertekend, niet-elektronisch stuk aan Gelre IJsselstreek BV richt of bevestigt. De bewijslast van ontvangst van enige mededeling van de wederpartij door Gelre IJsselstreek BV berust bij de wederpartij. Gelre IJsselstreek BV mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan Gelre IJsselstreek BV schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

2-4 Indien naar enige wettelijke regeling wordt gewezen, wordt tevens gedoeld op enige wettelijke regeling welke geacht moet worden daarvoor in de plaats te zijn getreden.

 

Artikel 3 Algemene voorwaarden van wederpartijen en/of derden

3-1 Gelre IJsselstreek BV wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De bewijslast van dat laatste berust alsdan bij de wederpartij.

3-2 Mochten algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden toch toepasselijk zijn, dan laat dit echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gelre IJsselstreek BV onverlet, voor zover deze niet strijdig zijn met die algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden.

3-3 Algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden worden slechts door Gelre IJsselstreek BV aanvaard met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op andere overeenkomsten, ook die welke nadien worden aangegaan, zullen de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uitdrukkelijk niet van toepassing zijn. Het bepaalde in artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4-1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Gelre IJsselstreek BV zijn vrijblijvend en binden Gelre IJsselstreek BV niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. Mondelinge aanbiedingen door Gelre IJsselstreek BV en aanbiedingen door haar ondergeschikten in welke vorm ook, binden Gelre IJsselstreek BV niet, tenzij deze aanbiedingen namens Gelre IJsselstreek BV uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd met de in de vorige volzin bedoelde vermelding.

4-2 Alle offertes en/of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na verzending. Gelre IJsselstreek BV kan een andere geldigheidsduur vaststellen en deze op de offerte of anderszins schriftelijk aan de wederpartij mededelen. Indien de wederpartij de geldende termijn ongebruikt laat passeren, vervalt de offerte.

4-3 Alle offertes en/of aanbiedingen kunnen te allen tijde door Gelre IJsselstreek BV worden herroepen voordat de ingevolge 4-2 geldende termijn is verstreken (of daarna, zelfs indien de opdracht is gegeven), behoudens indien schriftelijk en uitdrukkelijk door Gelre IJsselstreek BV was vermeld dat de offerte bindend voor haar was.

4-4 Gelre IJsselstreek BV is pas aan een – al dan niet naar aanleiding van een offerte of aanbieding – door de wederpartij gegeven opdracht gebonden, indien Gelre IJsselstreek BV de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Dit is anders indien schriftelijk en uitdrukkelijk door Gelre IJsselstreek BV was vermeld dat de aanbieding of offerte voor haar bindend was: in dat geval zal Gelre IJsselstreek BV gebonden zijn door aanvaarding van de offerte of de aanbieding door de wederpartij, maar alleen indien de wederpartij dit binnen de geldende termijn doet en de aanvaarding schriftelijk, volledig en onvoorwaardelijk is.

4-5 Aan een niet-tijdige, onvolledige, dan wel voorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij van een offerte of aanbieding van Gelre IJsselstreek BV, hoe ondergeschikt de afwijking ook is, is Gelre IJsselstreek BV nimmer gebonden, tenzij zij haar gebondenheid uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

4-6 Bij de offerte meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens uitdrukkelijk andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief van karakter en bindt Gelre IJsselstreek BV niet. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, zelfs niet nadat de overeenkomst is gesloten.

4-7 De wederpartij is aansprakelijk voor alle extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en alle andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en/of fouten in gegevens die van de wederpartij afkomstig zijn.

 

Artikel 5 Overeenkomst en afspraken

5-1 Aan enige overeenkomst kunnen door de wederpartij geen rechten jegens Gelre IJsselstreek BV worden ontleend dan nadat de overeenkomst uitdrukkelijk, schriftelijk en aantoonbaar namens Gelre IJsselstreek BV is bevestigd. 

5-2 Indien Gelre IJsselstreek BV enige mededeling, zoals een opdrachtbevestiging, bevestiging van afspraken, bevestiging van bepaalde feiten, of wat voor mededeling dan ook, aan de wederpartij richt, is de wederpartij verplicht deze terstond zorgvuldig op juistheid te controleren en, indien hij meent dat bedoelde mededeling onjuist is, hier zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na verzending van de mededeling door Gelre IJsselstreek BV tegen te protesteren, op straffe van verval van het recht zich alsnog op onjuistheid van bedoelde mededeling te beroepen.

5-3 Slechts de vennoten van Gelre IJsselstreek BV zijn bevoegd Gelre IJsselstreek BV te binden en namens Gelre IJsselstreek BV aanbiedingen, offertes, afspraken en overeenkomsten te bevestigen (of aanbiedingen of offertes waarvan is vermeld dat zij bindend zijn, uit te brengen) alsmede volmachten af te geven, een en ander met inachtneming van de op de vertegenwoordigingsbevoegdheid toepasselijke beperkende bepalingen zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Afspraken of overeenkomsten met werknemers of andere ondergeschikten van Gelre IJsselstreek BV of derden binden Gelre IJsselstreek BV niet, voor zover zij aldus namens Gelre IJsselstreek BV niet schriftelijk worden bevestigd of voor zover zij niet vallen binnen een aldus namens Gelre IJsselstreek BV afgegeven schriftelijke volmacht.

 

Artikel 6 Annulering van de opdracht door de wederpartij

Indien de wederpartij aan Gelre IJsselstreek BV te kennen geeft, verdere uitvoering van de opdracht door Gelre IJsselstreek BV – of het leveren van welke prestatie door Gelre IJsselstreek BV ook – niet meer op prijs te stellen, hetzij onder de benaming ontbinding, annulering, opzegging, of onder welke benaming of om welke reden dan ook, zijn alle door Gelre IJsselstreek BV ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van hetgeen Gelre IJsselstreek BV na het leveren van de prestatie anders van de wederpartij te vorderen zou hebben gehad. Gelre IJsselstreek BV behoudt het recht tot het vorderen van de werkelijk door haar geleden schade indien deze meer bedraagt.

 

Artikel 7 Niet-overdraagbaarheid aanspraken en verplichtingen van de wederpartij

De rechten en verplichtingen die uit de tussen Gelre IJsselstreek BV en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), uit de door Gelre IJsselstreek BV gedane bindend(e) aanbod/aanbiedingen dan wel anderszins uit de relatie tussen Gelre IJsselstreek BV en de wederpartij voortvloeien, kunnen door de wederpartij niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gelre IJsselstreek BV aan derden worden overgedragen.

 

Artikel 8 Prijzen en kosten, vooruitbetaling en zekerheidstelling

8-1 Alle overeengekomen prijzen en andere bedragen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders is overeengekomen of wordt aangegeven.

8-2 Alle door derden aan Gelre IJsselstreek BV in rekening te brengen kosten, kunnen door Gelre IJsselstreek BV aan de wederpartij worden doorberekend.

8-3 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, door Gelre IJsselstreek BV in te kopen producten of af te nemen diensten, en overige door Gelre IJsselstreek BV te maken kosten verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze door Gelre IJsselstreek BV aan de wederpartij worden doorberekend en aanleiding geven tot het wijzigen van prijzen of tarieven, zelfs indien een vast bedrag was overeengekomen. Deze prijs- of tariefswijziging maakt onderdeel uit van de gesloten overeenkomsten en zal geen reden tot ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen geven.

8-4 Indien een vast bedrag is overeengekomen behoudt Gelre IJsselstreek BV zich het recht voor om onvoorziene extra werkzaamheden te declareren aan de wederpartij, berekend op basis van nacalculatie.

8-5 Gelre IJsselstreek BV kan altijd vooruitbetaling of zekerheidstelling verlangen van de wederpartij voor alle door Gelre IJsselstreek BV geleverde of nog te leveren prestaties en gemaakte of te maken kosten, en bij gebreke daarvan haar werkzaamheden, diensten en/of leveranties staken of opschorten zonder dat dit enige aansprakelijkheid van Gelre IJsselstreek BV met zich mee zal brengen.

 

Artikel 9 Verzendingen, leveringen en transport

9-1 Kosten van het doen van verzendingen (waaronder steeds onder meer transport van zaken begrepen moet worden) aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, zijn altijd voor rekening van de wederpartij, behalve toezending van de algemene voorwaarden van Gelre IJsselstreek BV aan de wederpartij op diens verzoek. Verzendingen door de wederpartij moeten door deze worden gefrankeerd, bij gebreke waarvan Gelre IJsselstreek BV ontvangst kan weigeren zonder daardoor jegens de wederpartij tekort te schieten.

9-2 Alle verzendingen (waaronder steeds onder meer transport van zaken begrepen moet worden) aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, geschieden voor risico van de wederpartij. Indien de wederpartij een zending richt of doet richten aan Gelre IJsselstreek BV of een derde, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de te verzenden zaak deugdelijk en veilig wordt verpakt, en ook deugdelijk en veilig verzonden wordt, bij gebreke waarvan de wederpartij aansprakelijk is voor de dientengevolge ontstane schade, en Gelre IJsselstreek BV in dezen vrijwaart.

9-3 Gelre IJsselstreek BV is bevoegd leveringen in gedeelten te verrichten.

9-4 Door Gelre IJsselstreek BV aan de wederpartij, of aan een door de wederpartij aangewezen derde, zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de wederpartij. Bij levering af depot of fabriek zijn de geleverde goederen vanaf het moment van het verlaten van het depot of de fabriek voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 10 Uitvoering opdracht door Gelre IJsselstreek BV

10-1 Het staat Gelre IJsselstreek BV vrij te bepalen welke persoon feitelijk enige opdracht zal uitvoeren of enige andere prestatie zal leveren. Enige in dezen door de wederpartij opgegeven voorkeur of gegeven aanwijzing bindt Gelre IJsselstreek BV niet. Een mededeling van Gelre IJsselstreek BV dat enige persoon de opdracht zal uitvoeren of de prestatie zal leveren, bindt Gelre IJsselstreek BV evenmin, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

10-2 De wederpartij is verplicht Gelre IJsselstreek BV in staat te stellen om de op Gelre IJsselstreek BV rustende verplichtingen uit te voeren. De wederpartij is verplicht alle door Gelre IJsselstreek BV benodigde gegevens voor het uitvoeren van de opdracht of het leveren van de bedongen prestatie te verschaffen, en bij ontwikkelingen die voor de uitvoering van de opdracht of het leveren van de prestatie van belang kunnen zijn, Gelre IJsselstreek BV onverwijld op de hoogte te stellen. Ingeval van koop, of welke rechtsgrondslag ook die voor Gelre IJsselstreek BV een verbintenis tot levering met zich meebrengt, geldt voor de wederpartij een afnameverplichting indien Gelre IJsselstreek BV tot levering wil overgaan. Indien de wederpartij niet voldoet aan voormelde verplichtingen, komen de gevolgen en alle daarmee gepaard gaande kosten hiervan voor zijn rekening.

10-3 Indien de wederpartij niet voldoet aan zijn afnameverplichting als voormeld in lid 10-2, is Gelre IJsselstreek BV gerechtigd om de voor levering bestemde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, en ook gerechtigd om de voor levering bestemde zaken te verkopen en te leveren aan een derde. Alle met het vermelde in de vorige volzin verband houdende kosten, waaronder in ieder geval begrepen opslagkosten, administratiekosten, transportkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van de wederpartij.

10-4 Opgegeven of overeengekomen termijnen voor uitvoering van een opdracht of verrichting van een andere prestatie door Gelre IJsselstreek BV, zoals levertijden en dergelijke of de termijn voor de uitvoering van de opdracht, gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Gelre IJsselstreek BV, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De in de vorige volzin bedoelde termijnen gelden nimmer als fatale termijn. Indien Gelre IJsselstreek BV niet in staat is binnen een opgegeven termijn haar verplichtingen na te komen zal zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen onder opgave van de termijn waarbinnen naar redelijke verwachting wel zal worden nagekomen, zonder dat ook deze termijn voor Gelre IJsselstreek BV bindend zal zijn.


10-5 Wanneer opdrachten door Gelre IJsselstreek BV worden uitgevoerd of wat voor prestaties ook worden geleverd, ook al is de hiervoor bedongen termijn verstreken, doch door de wederpartij niet worden geaccepteerd, is de wederpartij niettemin verplicht de gehele prijs aan Gelre IJsselstreek BV te voldoen.

 

Artikel 11 Uitvoering opdracht door derden

Het staat Gelre IJsselstreek BV vrij de aan haar gegeven opdracht althans enige van de op haar rustende verbintenissen, geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door derden welke door Gelre IJsselstreek BV worden aangewezen. Hoewel Gelre IJsselstreek BV de nodige zorg zal betrachten bij het inschakelen van derden, kan zij geen garanties geven betreffende de door derden verrichte werkzaamheden, verleende diensten en geleverde goederen, zodat elke aansprakelijkheid van Gelre IJsselstreek BV uit hoofde van tekortkomingen van deze derden, van welke aard ook, hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen

12-1 Gelre IJsselstreek BV behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, in het bijzonder de auteursrechten als bedoeld in artikel 15 Auteurswet, artikel 15a Auteurswet en de auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet, op alle producten en diensten die voortvloeien uit, samenhangen met of ontwikkeld worden vanwege de opdracht of de door Gelre IJsselstreek BV uitgebrachte offerte, het door Gelre IJsselstreek BV verstrekte advies of gedane aanbod, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij erkent dat Gelre IJsselstreek BV ter zake rechthebbende is.

12-2 De wederpartij heeft het recht de door Gelre IJsselstreek BV geleverde producten en diensten aan te wenden voor eigen gebruik, daaronder begrepen het leveren van bewijs ten behoeve van geschilbeslechting. Door Gelre IJsselstreek BV geleverde diensten en producten waarop auteursrechten rusten, mogen door de wederpartij slechts na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gelre IJsselstreek BV worden bewerkt, verveelvoudigd, gepubliceerd, verspreid of overgedragen aan derden.

12-3 Het is de wederpartij niet toegestaan de rechten zoals bedoeld in dit artikel, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gelre IJsselstreek BV geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in een gemeenschap, vennootschap of rechtspersoon in te brengen (dan wel een rechtshandeling te verrichten die zulks beoogt) dan wel de door Gelre IJsselstreek BV geleverde producten en diensten aan derden in gebruik te geven.

12-4 De wederpartij is verplicht alle concurrentiegevoelige informatie die hem over Gelre IJsselstreek BV ter kennis komt, in de breedste zin des woords, volledig geheim te houden. Bedoelde geheimhoudingsplicht staat niet in de weg aan het overleggen van stukken in procedures van geschilbeslechting.

12-5 De in dit artikel bedoelde verplichtingen van de wederpartij duren onverminderd voort na beëindiging van de opdracht en de relatie tussen partijen.

12-6 Indien de wederpartij de in dit artikel neergelegde verplichtingen c.q. verboden schendt, is – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn – de wederpartij aan Gelre IJsselstreek BV een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 22.500,00 per overtreding verschuldigd, alsmede een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 450,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Gelre IJsselstreek BV op volledige schadevergoeding alsmede op het vorderen van beëindiging en/of ongedaanmaking van de overtreding.

12-7 Overtreding van de hiervoor genoemde verbods- en gebodsbepalingen door een derde komt, indien deze derde op welke wijze dan ook aan de wederpartij gerelateerd is, voor rekening van de wederpartij.

12-8 Het staat Gelre IJsselstreek BV vrij om een of meerdere aparte geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen met de wederpartij. Indien een of meerdere van deze geheimhoudingsovereenkomsten strijdig is met het bepaalde in dit artikel, gelden telkens de voor Gelre IJsselstreek BV meest gunstige voorwaarden.

 

Artikel 13 Tekortkoming, ontbinding, opschorting en onderzoek kredietwaardigheid

13-1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verbintenis jegens Gelre IJsselstreek BV, zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De tekortkoming wordt vermoed aan de wederpartij te zijn toe te rekenen.

13-2 Gelre IJsselstreek BV heeft – onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek doch zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vooraf vereist zal zijn – het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij buitengerechtelijke schriftelijke verklaring, dan wel uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, zulks geheel te harre keuze, indien:

 

 1. aan Gelre IJsselstreek BV de kredietwaardigheid van de wederpartij niet is gebleken ingevolge het bepaalde onder 13-3;
 2. bij het handelsregister een voorstel is gedeponeerd tot zuivere splitsing of afsplitsing van de wederpartij
 3. de wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien ten aanzien van de wederpartij toepassing van een schuldsanering wordt uitgesproken;
 4. onder of ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij;
 5. een onderhands akkoord door de wederpartij wordt aangeboden;
 6. ingevolge de daartoe strekkende wettelijke bepalingen mededeling van betalingsonmacht door de wederpartij wordt gedaan;
 7. het bedrijf van de wederpartij in liquidatie treedt of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, waaronder begrepen de overdracht dan wel verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen;
 8. de wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten;
 9. de wederpartij zijn verplichtingen jegens Gelre IJsselstreek BV niet nakomt of de wederpartij hoe dan ook in strijd handelt met enige bepaling van enige tussen partijen gesloten overeenkomst;
 10. Gelre IJsselstreek BV goede grond heeft te vrezen dat een of meer situaties als bedoeld in sub a tot en met i zullen plaatsvinden.

In de gevallen als bedoeld in sub a tot en met j, heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding uit welken hoofde dan ook. In deze gevallen zal al hetgeen Gelre IJsselstreek BV nog van de wederpartij te vorderen heeft, terstond opeisbaar worden, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. In het geval onder sub i genoemd is de wederpartij bovendien verplicht de hierdoor door Gelre IJsselstreek BV geleden schade aan laatstgenoemde te vergoeden. 

13-3 Het staat Gelre IJsselstreek BV te allen tijde, hetzij voor hetzij na het sluiten van de overeenkomst, vrij de kredietwaardigheid van de wederpartij te onderzoeken. De vraag of van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt, staat uitsluitend ter beoordeling aan Gelre IJsselstreek BV. De wederpartij staat Gelre IJsselstreek BV bij voorbaat toe, hiertoe informatie op te vragen bij welke derde of instantie dan ook.

13-4 De wederpartij heeft eerst het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Gelre IJsselstreek BV haar contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudens in de gevallen als genoemd in lid 13-2, en slechts na Gelre IJsselstreek BV bij schriftelijke aanmaning een redelijke termijn, die te allen tijde minstens 8 dagen bedraagt, te hebben verleend om haar verplichtingen alsnog na te komen.

13-5 Indien het inzicht in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat Gelre IJsselstreek BV niet toegerekend worden en kan de wederpartij daaraan geen rechten ontlenen om te reclameren dan wel de bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13-6 Indien zich een of meer van de situaties als bedoeld in lid 13-2 sub a tot en met i voordoen of indien er grond is om aan te nemen dat een of meer van de situaties als bedoeld in lid 13-2 sub a tot en met i zich voor dreigen te doen, is de wederpartij verplicht Gelre IJsselstreek BV daarvan terstond op de hoogte te brengen.

 

Artikel 14 Reclames

14-1 De wederpartij is verplicht terstond nadat Gelre IJsselstreek v.o.f. de opdracht heeft uitgevoerd dan wel enige andere prestatie heeft geleverd, de door Gelre IJsselstreek BV geleverde prestatie te onderzoeken op tekortkomingen terzake van juistheid, kwaliteit en/of andere gebreken en bij aanwezigheid daarvan Gelre IJsselstreek BV onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen. 

14-2 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient de wederpartij eventuele reclames (protesten) terzake de uitvoering van de (deel)opdracht – althans de prestatie van welke aard ook – van Gelre IJsselstreek BV binnen 8 dagen na de uitvoering van de betreffende (deel)opdracht – althans prestatie – schriftelijk aan Gelre IJsselstreek BV te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, dan wel volgens verkeersopvattingen eigen zijn aan natuurproducten kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

14-3 Gelre IJsselstreek BV dient door de wederpartij, op straffe van verval van zijn rechten, in staat te worden gesteld ingediende reclames te (doen) onderzoeken.

14-4 Bij het bereiken van overeenstemming zal een schriftelijke vaststellingsovereenkomst worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14-5 Ingeval de klacht door Gelre IJsselstreek BV gegrond wordt bevonden zal zij slechts gehouden zijn om de wederpartij schadeloos te stellen ten bedrage van maximaal de waarde van de geleverde prestatie, dan wel om tot het (geheel of gedeeltelijk) opnieuw verrichten van de prestatie (zoals het uitvoeren van de opdracht) over te gaan, een en ander te harre keuze. De door de wederpartij hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor enige vorm van overdracht.

14-6 Reclames met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval van rechten, schriftelijk en binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. De voorgaande volzin laat het verval van rechten ingevolge de voorgaande leden, onverlet.

14-7 Reclameren schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15-1 Gelre IJsselstreek BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

 1. overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt hetgeen daarover in artikel 16 wordt bepaald;
 2. daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld dan wel die anderszins binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen;
 3. een verplichtende overheidshandeling;


15-2 Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Gelre IJsselstreek BV en/of degenen voor wie zij krachtens de wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van aan Gelre IJsselstreek BV toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het factuurbedrag van de transactie waaruit de schade is voortgekomen, met dien verstande dat de bedoelde aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval de aansprakelijkheidsverzekering, indien die is afgesloten, dekking biedt en tevens in ieder geval is beperkt tot een maximumbedrag van € 45.000,00.

15-3 Gelre IJsselstreek BV is niet aansprakelijk voor door of namens haar verstrekte adviezen, uitgebrachte offertes of aanbiedingen, geleverde producten, verrichte diensten, of welke geleverde prestatie dan ook, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15-4 De door Gelre IJsselstreek v.o.f. te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot de schade aan producten of eigendommen van de wederpartij en/of derden voor zover deze is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Gelre IJsselstreek BV of degenen voor wie zij aansprakelijkheid draagt. Gelre IJsselstreek BV is niet gehouden de door de wederpartij of derden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade te vergoeden.

15-5 De wederpartij vrijwaart Gelre IJsselstreek BV tegen aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, en in ieder geval (doch niet uitsluitend) tegen schade welke veroorzaakt is door nalatigheid van de wederpartij, dan wel toe te rekenen is aan de wederpartij, voor zover Gelre IJsselstreek BV daarvoor al aansprakelijkheid zou dragen.

15-6 Iedere aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van Gelre IJsselstreek BV vervalt in ieder geval wanneer de wederpartij zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Gelre IJsselstreek BV zodanige handelingen verricht of doet verrichten dat de gegrondheid van de aanspraken van de wederpartij op Gelre IJsselstreek BV niet meer behoorlijk zal kunnen worden onderzocht.

15-7 Alle aanspraken van de wederpartij op Gelre IJsselstreek BV vervallen indien de wederpartij niet binnen 1 jaar na het bekend worden, althans het bekend hadden behoren te zijn, met het tekortschieten van Gelre IJsselstreek BV, tot rechtsvervolging of schriftelijke aanmaning overgaat.

15-8 Indien Gelre IJsselstreek BV aansprakelijk is voor geleden schade, is de wederpartij te allen tijde verplicht om alle maatregelen te treffen die de door Gelre IJsselstreek BV te betalen vergoeding zo beperkt mogelijk houdt.

 

Artikel 16 Overmacht

16-1 Alle van de wil van Gelre IJsselstreek BV onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het sluiten van een overeenkomst of het doen van een al dan niet bindend aanbod reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst of het gestand doen van het aanbod blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen: 

 1. natuurrampen;
 2. belemmering door derden;
 3. belemmering in het vervoer in het algemeen;
 4. gehele of gedeeltelijke werkstakingen;
 5. oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van goederen en/of diensten welke door Gelre IJsselstreek v.o.f. benodigd zijn en betrokken moeten worden;
 6. werkliedenuitsluitingen;
 7. verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Gelre IJsselstreek BV of de wederpartij;
 8. nalatigheden van leveranciers van Gelre IJsselstreek BV waaronder begrepen niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Gelre IJsselstreek BV;
 9. ex- en importverboden;
 10. gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
 11. belemmerende maatregelen van enige overheid;
 12. brand;
 13. storingen en ongevallen in het bedrijf of van Gelre IJsselstreek BV dan wel derden, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen storingen in het internet, de elektriciteit of het e-mailverkeer;
 14. vervoersproblemen, waaronder begrepen storingen en ongevallen in de middelen van vervoer van Gelre IJsselstreek BV dan wel derden;
 15. storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie;
 16. het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen;
 17. tekortkomingen aan de zijde van personeel van Gelre IJsselstreek BV of door Gelre IJsselstreek BV ingeschakelde derden;
 18. ziekte van een of meerdere vennoten van Gelre IJsselstreek BV, van personeel van Gelre IJsselstreek BV of van door Gelre IJsselstreek BV ingeschakelde derden;
 19. zware weersomstandigheden;

leveren voor Gelre IJsselstreek BV overmacht op, die haar ontheft van
haar verplichting tot het uitvoeren van de opdracht, het gestand doen van een aanbod
of het leveren van een andere prestatie, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 

16-2 Gelre IJsselstreek BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling, om zonder rechterlijke tussenkomst:

 1. een al dan niet bindend aanbod op te schorten, te wijzigen of in te trekken;
 2. een overeenkomst met de wederpartij te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen; totdat de overmacht opleverende omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17-1 Zolang Gelre IJsselstreek BV geen volledige betaling van de wederpartij heeft ontvangen voor het leveren van goederen, blijven alle geleverde goederen eigendom van Gelre IJsselstreek BV, met dien verstande dat zij wel reeds voor rekening en risico van de wederpartij zijn. 

17-2 Zolang de eigendom van geleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan, nemen de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen rekening en risico alle benodigde zorg in acht en treffen zij op eigen rekening en risico alle dienstige maatregelen om de in lid 17-1 bedoelde goederen af te scheiden en afgescheiden te houden van andere, al dan niet bij de wederpartij aanwezige, zaken en zullen zij op eigen rekening en risico al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.

17-2 Gelre IJsselstreek BV heeft het recht deze goederen onverwijld en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, terug te vorderen en tot zich te nemen, indien zich een of meer situaties voordoen als genoemd in artikel 13 lid 2 sub a tot en met i, alsmede indien Gelre IJsselstreek BV goede grond heeft te vrezen dat een of meer van deze situaties zullen plaatsvinden.

17-3 Zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is het hem verboden om de in lid 17-1 bedoelde goederen buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden, te bezwaren of ten aanzien van deze goederen welke beschikkingsdaad dan ook te verrichten.

17-4 De wederpartij is gehouden derden die zich op de goederen als bedoeld in lid 17-1 op welke wijze dan ook willen verhalen, te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Gelre IJsselstreek BV.

17-5 Indien derden zich – mogelijk – willen verhalen op de goederen als bedoeld in lid 17-1, is de wederpartij verplicht om Gelre IJsselstreek BV daarvan terstond op de hoogte te stellen.

 

Artikel 18 Betaling door de wederpartij en invordering door Gelre IJsselstreek BV.

18-1 Betaling door de wederpartij aan Gelre IJsselstreek BV dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18-2 Betaling door de wederpartij dient te geschieden door betaling van geld in euro’s en wel door storting op een door Gelre IJsselstreek BV aan te geven bank- of girorekening dan wel op een wijze welke door Gelre IJsselstreek BV wordt aangewezen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen

18-3 Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.

18-4 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen. Aan enige daarvan afwijkende aanwijzing door de wederpartij komt geen betekenis toe.

18-5 De bewijslast van een betaling en de ontvangst door Gelre IJsselstreek BV van enige betaling berust bij de wederpartij. Een kwitantie van Gelre IJsselstreek BV dan wel enig ander middel tot bewijs van enige betaling, dan wel een reeks hiervan, kan/kunnen niet het bewijsvermoeden van enige andere – hetzij eerdere hetzij latere – betaling opleveren.

18-6 Gelre IJsselstreek BV is gerechtigd tussentijds te factureren. Gelre IJsselstreek BV is voorts te allen tijde, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd om vooruitbetaling of betaling van een voorschot, dan wel andere zekerheidstelling tot haar genoegen, te verlangen, binnen een door haar te stellen termijn. Indien de wederpartij daaraan geen gevolg geeft, staat het Gelre IJsselstreek BV vrij de overeenkomst te ontbinden dan wel haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten, zonder dat zij ter zake enige aansprakelijkheid zal dragen.

18-7 Door de enkele niet-tijdige betaling treedt de wederpartij in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, en ongeacht de reden of oorzaak van de niet-tijdige betaling. Niet-tijdige betaling wordt geacht aan de wederpartij te kunnen worden toegerekend.

18-8 De wederpartij is verplicht, indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door Gelre IJsselstreek BV is ontvangen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling door deze laatste zal zijn vereist, aan Gelre IJsselstreek BV een rente ad 2 % per (gedeelte van een) kalendermaand te vergoeden, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, gerekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is.

18-9 Voorts is de wederpartij, in een geval als onder 18-8 bedoeld, verplicht aan Gelre IJsselstreek BV alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder de volledige kosten van advocaat, gemachtigde, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

18-10 Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 500,00. De buitengerechtelijke kosten worden verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Gelre IJsselstreek BV de bijstand van een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

18-11 Indien de wederpartij in verzuim is, is hij gehouden om aan Gelre IJsselstreek BV op eerste verzoek afdoende zekerheid te bieden voor de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom, rente en kosten.

18-12 Dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op andere vorderingen van Gelre IJsselstreek BV op de wederpartij, uit welken hoofde dan ook.

 

Artikel 19 Huur van zaken door de wederpartij

19-1 Ingeval van huur van een zaak van Gelre IJsselstreek BV door de wederpartij, is de wederpartij gehouden als een goed huurder voor deze zaak te zorgen en deze alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksinstructies en de overeengekomen bestemming. 

19-2 De gehuurde zaak mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gelre IJsselstreek BV niet worden verplaatst naar een andere locatie dan de locatie waarvoor de zaak is gehuurd en/of waarop de zaak door Gelre IJsselstreek BV is geïnstalleerd.

19-3 Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan of anderszins waardevermindering van de gehuurde zaak, ligt bij de wederpartij vanaf het moment van aflevering van de zaak bij de wederpartij.

19-4 Het is de wederpartij niet toegestaan de gehuurde zaak zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gelre IJsselstreek BV op welke wijze dan ook te verhuren, te vervreemden, te bezwaren, aan derden ter beschikking te stellen of aan derden in gebruik te geven.

 

Artikel 20 Wijziging algemene voorwaarden

Gelre IJsselstreek BV is bevoegd de door haar gehanteerde algemene voorwaarden te wijzigen. Op enige overeenkomst worden, zijn en blijven van toepassing de algemene voorwaarden zoals deze golden toen de overeenkomst werd gesloten en die daarop van toepassing zijn geworden. Indien echter gedurende de looptijd van enige overeenkomst, de gewijzigde algemene voorwaarden aan de wederpartij worden toegezonden of ter hand gesteld, en de wederpartij hier niet binnen 8 dagen na verzending schriftelijk tegen protesteert, worden de gewijzigde algemene voorwaarden op de betreffende overeenkomst van toepassing in plaats van de eerder toepasselijke algemene voorwaarden. Protesteert de wederpartij tijdig, dan blijven de algemene voorwaarden die reeds golden, van toepassing op die overeenkomst, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 21 Geschillen

21-1 Op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, op alle offertes, adviezen en aanbiedingen, van welke aard dan ook, en alle prestaties, van welke aard dan ook, van Gelre IJsselstreek BV, aangegaan met, uitgebracht aan, verricht voor, of verricht ten behoeve van, de wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

21-2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende, lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

21-3 De wederpartij zal, indien hij in het ongelijk wordt gesteld, verplicht zijn alle proceskosten aan Gelre IJsselstreek BV te vergoeden, waaronder begrepen de volledige door Gelre IJsselstreek BV gemaakte kosten terzake van rechtsbijstand, zoals deze blijken uit de declaratie van de betreffende rechtsbijstandverlener.

21-4 Van elk geschil tussen Gelre IJsselstreek BV en de wederpartij is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen, en in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland die het dichtst is gelegen bij de vestigingsplaats van Gelre IJsselstreek BV.