Algemene voorwaarden

Resumé Algemene voorwaarden Gelre IJsselstreek

1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en prestaties van Gelre IJsselstreek b.v., gevestigd te (7045 AG) Azewijn aan de Molenweg 9, KvK-nummer 65875842, (hierna: GIJS) zijn de Algemene voorwaarden Gelre IJsselstreek b.v. (hierna: de AV) van toepassing. Indien de AV onverhoopt niet van toepassing zijn, is deze samenvatting van toepassing. De AV kunnen door de wederpartij worden ingezien op voornoemd vestigingsadres, zullen op www.metgijs.nl worden gepubliceerd en te downloaden zijn, en worden op verzoek kosteloos aan de wederpartij toegezonden. Afwijkingen van de AV of deze samenvatting zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen. Andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2. Aanbiedingen van GIJS hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na verzending, en zijn vrijblijvend en herroepbaar. GIJS is pas aan een opdracht van de wederpartij gebonden, indien GIJS dit schriftelijk heeft bevestigd.

3. Enkel de vennoten van GIJS zijn bevoegd GIJS te vertegenwoordigen of volmachten daartoe af te geven, eenen ander met inachtneming van de bij de Kamer van Koophandel neergelegde beperkende bepalingen.

4. Genoemde prijzen en bedragen zijn exclusief BTW.

5. Alle extra werkzaamheden, door derden aan GIJS in rekening gebrachte kosten, alsmede verhogingen in de te maken kosten, kunnen door GIJS worden doorberekend.

6. GIJS kan vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen van de wederpartij, en bij uitblijving prestaties opschorten.

7. Verzendingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij, behoudens bij toezending van de AV.

8. Door GIJS aan de wederpartij geleverde goederen zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de wederpartij. Bij levering af depot of fabriek geldt als levering het moment van verlaten van depot of fabriek. GIJS is bevoegd om te leveren in gedeelten.

9. Het staat GIJS te allen tijde vrij te bepalen welke persoon feitelijk enige prestatie zal verrichten. Bij inschakeling van een derde is GIJS niet aansprakelijk voor schade ontstaan door tekortschieten door deze derde.

10. De wederpartij is verplicht GIJS optimaal in staat te stellen haar verplichtingen uit te voeren. Voor de wederpartij geldt een afnameverplichting indien GIJS een verbintenis tot levering wenst uit te voeren. Indien de wederpartij niet aan deze verplichtingen voldoet, komen de gevolgen daarvan volledig voor haar risico en rekening. GIJS is alsdan gerechtigd om de voor levering bestemde goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, en om deze te verkopen en te leveren aan derden.

11. Indien de wederpartij (de verdere uitvoering van) een overeenkomst annuleert of ontbindt, zijn alle door GIJS gemaakte kosten en gederfde winst onmiddellijk opeisbaar met een minimum van 10% van wat GIJS zonder de ontbinding/annulering zou kunnen vorderen.

12. Indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een op haar rustende verbintenis jegens GIJS, is zij zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. De tekortkoming wordt vermoed aan de wederpartij te zijn toe te rekenen.

13. GIJS heeft bij (dreigend) verzuim van de wederpartij zonder dat een ingebrekestelling vereist is het recht om haar verbintenissen op te schorten en om de overeenkomst buitengerechtelijk (partieel) te ontbinden.

14. De wederpartij kan een overeenkomst slechts dan ontbinden indien GIJS haar verplichtingen niet nakomt, behoudens overmacht, en slechts na GIJS schriftelijk een redelijke termijn van minstens 8 dagen te hebben verleend om alsnog tot nakoming over te gaan.

15. De wederpartij is verplicht terstond nadat GIJS een prestatie heeft geleverd, de door GIJS geleverde prestatie te onderzoeken op tekortkomingen, en bij aanwezigheid daarvan GIJS binnen 8 dagen schriftelijk nauwkeurig op de hoogte te brengen, op straffe van het verval van het recht om te reclameren of anderszins op de tekortkoming een beroep te doen. Geringe afwijkingen die vallen binnen een redelijke productie- of gewichtstolerantie dan wel die eigen zijn aan natuurproducten, leveren nooit grond op voor reclames. Reclameren schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Indien GIJS tekort is geschoten, zal zij slechts gehouden zijn om de wederpartij schadeloos te stellen ten bedrage van maximaal de waarde van de geleverde prestatie, dan wel om de prestatie (gedeeltelijk) opnieuw te verrichten.

16. Als GIJS een termijn noemt waarbinnen zij een prestatie zal verrichten, is deze termijn niet fataal.

17. Alle van de wil van GIJS onafhankelijke omstandigheden leveren overmacht op, waardoor zij haar prestaties kan opschorten of de overeenkomst buitengerechtelijk (partieel) kan ontbinden. GIJS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, ontbinding en/of opschorting.

18. Behoudens toerekenbare opzet of bewuste roekeloosheid, is aansprakelijkheid van GIJS uitgesloten voor gevolgschade, en voor andere schade beperkt tot het factuurbedrag van de transactie, alsmede tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, en ook beperkt tot een maximum van € 45.000,00.

19. Alle aanspraken van de wederpartij op GIJS vervallen indien de wederpartij niet binnen 1 jaar na het bekend (behoren te) zijn met tekortschieten van GIJS, tot rechtsvervolging of schriftelijke aanmaning overgaat.

20. Levering door GIJS van roerende zaken geschiedt onder opschortende voorwaarde dat de wederpartij volledig voldoet aan al haar op enig moment jegens GIJS bestaande verplichtingen als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. De zaken zijn wel reeds voor rekening en risico van de wederpartij. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot met de roerende zaken gemaakte nieuwe zaken. Het is de wederpartij verboden beschikkingsdaden te verrichten of de zaken buiten haar feitelijke macht te brengen. Zolang eigendom niet is overgegaan, zorgt de wederpartij ervoor dat de rechten van GIJS op de zaken blijven behouden, dat de zaken afgescheiden zijn en blijven van andere zaken, en dat vermenging, natrekking en zaaksvorming wordt voorkomen. GIJS heeft bij (dreigend) verzuim van de wederpartij het recht de zaken terstond en zonder dat ingebrekestelling is vereist, terug te vorderen en tot zich te nemen.

21. Betaling dient de wederpartij te verrichten binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van GIJS, zonder korting, opschorting of verrekening. GIJS kan tussentijds factureren. Betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten (waaronder rente en kosten). De wederpartij treedt door enkel niet tijdig betalen (ingebrekestelling is niet vereist) in verzuim. De wederpartij is vanaf de dag van verzuim (ingebrekestelling is niet vereist) een rente van 2 % over de hoofdsom per (gedeelte van een) kalendermaand verschuldigd, dan wel de wettelijke handelsrente indien die hoger is. Voorts is de wederpartij verplicht (ingebrekestelling is niet vereist) alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden, die 15% bedragen van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 500,00. Buitengerechtelijke kosten worden verhoogd met alle kosten voor juridische bijstand. De wederpartij dient op eerste verzoek van GIJS afdoende zekerheid te bieden voor de verschuldigde hoofdsom, rente en kosten.

22. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en prestaties van GIJS is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Van elk geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter, en in eerste aanleg de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland die het dichtst is gelegen bij de vestigingsplaats van GIJS, bevoegd kennis te nemen. Als de wederpartij in het ongelijk wordt gesteld, vergoedt zij alle proceskosten van GIJS.

GMP+ Int. Nr.: 96927 Wij voldoen aan alle eisen en voorwaarden voor de borging van diervoederveiligheid.

× Chat