Innoveren met GIJS…

We vinden het belangrijk om te blijven innoveren of te verbeteren. Als de behoefte van de boer verandert of de wet en regelgeving ons in die positie brengt, veranderen wij met de tijd mee. Onderzoek, innovatie en praktijk gaan hand in hand op de twee innovatiecentra van GIJS.

Ontwikkelingen op het Melkvee Innovatie Centrum (MIC) Klaver 4 Laren 
Sinds de officiële start in september 2021, met een  mooi en goed bezochte opening, is het Melkvee Innovatie Centrum MIC dan echt een feit. Het bedrijf waar het MIC gevestigd is telt 450 stuks melkvee en gaat zich focussen op de voeding van melkkoeien, efficiënte voerwinning en optimaal grondgebruik. Wat is tot nu gedaan op ons innovatiecentrum? 
De stalinrichting is daar waar nodig aangepast. Er is een voersysteem aangelegd waarbij koeien uit verschillende bakken kunnen vreten. Welke koe uit welke bak kan en mag vreten, wordt ingeregeld door het systeem dat correspondeert met de transponders van de koeien. Op deze manier kunnen verschillende rantsoenproeven worden uitgevoerd. De koeien zijn inmiddels gewend aan dit voersysteem. Daarnaast is er een weegbrug aangelegd. Deze bevindt zich bij de uitgang van de melkstal. Na elke melkbeurt worden de koeien automatisch gewogen. De koeherkenning is uitgebreid; naast tocht- en vreetmonitoring is er nu ook een herkauw- en activiteitenmonitoring toegevoegd.
Bovenop deze praktische veranderingen zijn er  ‘personele’ wijzigingen. Fons Klein (nutritionist melkvee en onderzoeker namens GIJS) is inmiddels een middag per week aanwezig voor de begeleiding van de onderzoeken. Collega Kees de Groot zal, zodra  het voorjaar begint, ook aanwezig zijn voor de begeleiding bij de onderzoeken die zicht richten op de teelt.   
Stagiaires weten de weg naar MIC te vinden en kunnen er veel kennis en kunde opdoen. De werkzaamheden rondom onderzoeken zijn divers: van meer administratie tot het uitproberen van nieuwe apparatuur en/of machines. Bij de kalveronderzoeken zijn er meer administratieve handelingen nodig om de juiste data te verzamelen. Bij het teeltonderzoek is er een leidingsysteem voor irrigatie en fertigatie aangelegd: een behoorlijke klus met veel ‘trekker-uren’. 
De onderzoeken leveren soms direct voordeel op voor de eigen bedrijfsvoering. Naar aanleiding van het rassenproefveld van de mais vorig jaar weten eigenaren Ada, André en Marije nu welk ras mais het beste bij hun grondsoort past. Het werken met irrigatie en fertigatiesysteem leidt tot functioneler en efficiënter werken. Je ziet en ervaart vanuit de onderzoeken wat wel of niet geschikt is voor het bedrijf. 

Ontwikkelingen Melkvee Innovatie Centrum Klaver 4  

  • Bij de kalveren is er een onderzoek in de afrondende fase dat zich richt op het vergelijken van verschillende melkpoeders en verschillende krachtvoeraanvullingen. Welk poeder en welk concept heeft welk effect op de opfok van kalveren?  
  • In de melkstal is een proefgroep van 40 melkkoeien geselecteerd. Deze koeien geven op dit moment gemiddeld 40 liter melk en hebben 1 tot 5 keer afgekalfd. Het afkalfmoment varieert van recent tot 200 dagen geleden. Het rantsoen van deze koeien is een basis TMR (Total Mixed Ration). Dit rantsoen wordt aangevuld met wisselende eiwit-aanvullingen. Doel is om te kijken wat het effect op de vertering, melkproductie, melkgehalten en algehele gezondheid is van de diverse eiwit-aanvullingen op het rantsoen.   
  • Binnenkort wordt er gestart met een onderzoek naar het rantsoen bij droge koeien en daarmee het verminderen van kans op melkziekte. 
  • Een deel van het grasland is onderzocht met behulp van fertigatie. Dit onderzoek is gestart in het late voorjaar van 2021 en er zijn 2 snedes van ingekuild. Hoewel het een jaar was met relatief veel regen, na 2 jaren van relatieve droogte, blijkt het toevoegen van water met meststoffen toch een positief effect te hebben. Er is een betere plantverteerbaarheid. Het is nog een pril onderzoek, dus dit jaar wordt dit verder uitgebreid door in te zetten op hoeveelheid en het moment van toevoegen van meststoffen via fertigatie.
  • De maisgrond is deels ook onderzocht met fertigatie. Hier komen nagenoeg dezelfde resultaten uit zoals hierboven benoemd bij het grasland en ook dit wordt doorgezet dit jaar.
    Daarnaast was er een rassenproefveld met 15 verschillende maisrassen. Deze zijn (ingekuild) bemonsterd en gewogen en van hieruit heeft het agro- en teeltteam een rassenvoorkeurslijst opgesteld.

Ontwikkelingen op GIJS Mekkerhof, Geiten Innovatie Centrum (GIC)
In november 2016 zijn Hendrik-Jan Evers en Erik Reefhuis gestart met de bouw van GIJS Mekkerhof, het eerste geiteninnovatiecentrum van Europa. Het doel van GIJS Mekkerhof is om de positie van de geitenhouderij in Nederland met nieuwe kennis en inzichten verder te verstevigen. De focus ligt op voedingsonderzoek. Er is nog een wereld aan kennis te winnen als het gaat om geitenvoeding. Op GIJS Mekkerhof wordt een grote hoeveelheid data verzameld. Dagelijks meten we de melkgift en de opname van de verschillende voeders van de melkgeiten. Het streven is het positieve imago van de sector verder versterken. ‘Openheid’ is ons motto. Naast dat de geiten alle dagen van het jaar van buitenaf te zien zijn, heeft GIJS Mekkerhof een ruime ontvangstruimte van waaruit de geiten te bewonderen zijn.

Ontwikkelingen GIJS Mekkerhof

  • Er is een nieuw voersysteem aangelegd. Vernieuwend aan dit systeem is dat er nu precies gemeten kan worden hoeveel voer de geit opvreet. Het systeem weegt de hoeveelheid kg aangeboden voer, maar ook hoeveel kg de geit laat liggen. Daarnaast kan met dit nieuwe voersysteem een mix van acht verschillende voersoorten aangeboden worden en natuurlijk een variatie daarin, met eventueel aanvulling van mineralen. Het systeem kan meer mengen vanuit het aanbod van de silo’s. Al met al kan er nog meer exact gemeten worden wat de geit vreet en tot welke resultaten dit leidt. De geiten zijn op dit moment druk aan het wennen aan het nieuwe voersysteem. 
  • Vanuit het Innovatiefonds, opgestart bij de opening van het GIC zijn veel ideeën aangedragen. Grote gemene deler hierin is het klauwprobleem bij geiten. Hierover is eigenlijk maar weinig te bekend. De afgelopen twee jaar is hier onderzoek naar gedaan en dit heeft geresulteerd in een ‘klauw-scorekaart’. Op deze scorekaart staat een aanpak voor verschillende manieren van klauwbehandeling waar de veehouder concreet mee aan de slag kan. Scan de QR om de klauw-scorekaart te bekijken.  

MekkerApp
Op onze geitenhouderij maken de werknemers gebruik van de MekkerApp. Het ontwikkelen van deze app is ontstaan omdat het houden van geiten een hele bedrijfsadministratie met zich meebrengt, zeker als je werkt met of in een team van werknemers. Van voerschema’s tot medicijnlijsten en van melkgiftinformatie tot dienstroosters. Verder merkten we dat niet voor alle teamleden vanaf dag één vertrouwen was om de verantwoordelijkheid te nemen voor de werkzaamheden, of het toch niet helemaal duidelijk was wat er nou precies moest gebeuren. Nog eens vragen hoe het zit, is soms best lastig. 

Met bovenstaande ingrediënten zijn we samen met onze web ICT partner We Have a Plan, die de GIJS Bestel App heeft ontwikkeld,  aan de slag gegaan. We kwamen tot de conclusie dat als we de planning van het team, de bijbehorende werkzaamheden en de registratie makkelijker konden maken, het werk daarmee leuker en effectiever werd.    

We merken dat het deze Mekkerapp personeelsmanagement vereenvoudigd. Later dit jaar stellen we de app op proef beschikbaar aan een groep geitenbedrijven die ook innovatief willen zijn en hun bedrijfsvoering efficiënter willen maken. Kortom de ontwikkelingen op onze innovatiecentra staan nooit stil, zodra we voldoende hebben geleerd zullen onze kennis met je delen. 

× Chat